Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Benefit na Białoruską rewolucję /Koncert: Rozwód, GARS, Flowers and Pines. Wykład ACK Białoruś RU/EN


Created with GIMP

PL

Benefit na Białoruską rewolucję

Koncert: Rozwód, GARS, Flowers and Pines

Wykład i rozmowa z ACK Białoruś

Od sobotniego popołudnia do północy lub jeszcze dłużej, skupimy się na tym co przeżywają osoby na północny wschód od Wrocławia, w Białorusi. Kosztując tamtejszej kuchni i napojów, będziemy mogły wysłuchać opowieści i porozmawiać z osobami z Białorusi, pokrzepić się, dodać otuchy, być razem.
Później wysłuchać i obejrzeć prezentację Białoruskiego Anarchistycznego Krzyża który będzie u nas kończył swój tygodniowy infotour po Polsce.
A na końcu potańczyć, pokrzyczeć, popłakać czy poleżeć do muzyki między innymi Białorusinów. Wierzymy, że będzie to niezapomniany wieczór.

GARS
legendarny rzepscore z 3M powraca w składzie 2xRusakow, 1xPiskorz. Od 2008 grają swoje mieszając noise rock z hardcore-punkiem, emo i post-metalem. Jednocześnie czują się związani z trójmiejską sceną alternatywną, stąd ich pociąg do przestrzeni, minimalizmu i hipnotycznego transu. Wydali 4 płyty. Ostatnią „Gone away return to sender” wydawał Pasażer Records na winylu. Ich drugi album „Gruzy absolutu, rewizja symboli” miksował Jack Endino, tak – ten od „Bleach” Nirvany i wyszedł on nakładem No Sanctuary Records. Wracają po kilku latach ciszy i redukcji składu. 24.03.2023 wydają piątą płytę ДРЭВА, która powstawała z Yewhanem na wokalu, w mieszanym języku polsko-bialoruskim. Rejestrował i miksował ją Johan Vreen. Kasetę wydaje Negation Institute a CD Bajkonur Records. Nie grają już koncertów – odprawiają bagienne, wschodnie nabożeństwa hałasu.
https://youtu.be/GEUZuLvrZUU
https://www.facebook.com/garsband
https://gars.bandcamp.com/

Rozwód
Po debiutanckim albumie pt. „Pompy” (Fonoradar, 2021), Rozwód powraca z albumem „Gold” (Fonoradar, 2022), kontynuując poszukiwania w żenieniu noise’u z elektroniką. Obecny skład to: Szymon Szwarc, Damian Kowalski, Cezary Rosiński i Krzysztof Rogalski, znani z takich zespołów jak Jesień, Młyn czy Pchełki.
FB: https://www.facebook.com/rozwod555
YT: https://www.youtube.com/watch?v=q8XvLmOoSuQ
BANDCAMP: https://rozwod.bandcamp.com/

Flower and Pines – eksperymentalny zespół z Wrocławia, założony przez Białorusinów Jegora Miсkiewicza oraz Saszę Puszkina. Zespół wydał swój debiutancki album „How Come, Father?” w 2020 roku przez holenderską wytwórnię kasetową Geertruida. W 2022 został wydany EP “Hnieŭ” w języku białoruskim. Styl muzyczny zespołu jest trudny do sklasyfikowania, ale w brzmieniu wyraźnie widać wpływy industrialu, post-rocka oraz ambientu.
https://flowerandpines.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=vQuQkVeOBe0
https://www.youtube.com/watch?v=ww7I3OFe0Ac
https://www.youtube.com/watch?v=NlirDXL98bQ
https://www.facebook.com/flowerandpines/

Informacje od ACK Białoruś:
„SOLIDARNOŚCIOWY INFO-TOUR PO POLSCE – ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ BIAŁORUŚ
Dwa i pół roku po powstaniu na Białorusi przeciwko dyktaturze Łukaszenki za różne działania przeciwko reżimowi przebywa w więzieniu ponad 2300 osób. Dziesiątki tysięcy opuściły kraj, aby uniknąć ścigania i są teraz rozsiane po całym świecie, wielu trafiło do Polski. W Ukrainie walczą setki ludzi z Białorusi, by zatrzymać rosyjski imperializm, mając nadzieję, że otworzy to nowe możliwości dla całego regionu.
Anarchiści należą do tych, którzy przyjęli mocne uderzenie ze strony dyktatury ostatnich lat. Co najmniej 25 anarchistów i antyfaszystów siedzi obecnie w więzieniu, a wyroki więzienia sięgają nawet 21 lat. Wielu z nich znajduje się pod ciągłą presją ze strony więziennej administracji, podczas gdy reżim nadal ściga ich za opór w więzieniu czy działania, które miały miejsce wiele lat temu.
W ramach tej trasy informacyjnej chcielibyśmy porozmawiać o aktualnych wydarzeniach, atmosferze politycznej na Białorusi i w diasporze za granicą, perspektywy białoruskich anarchistów, a także zbierać fundusze na dalsze wsparcie towarzyszy w więzieniach i ich rodzin.
Dopóki wszyscy nie będą wolni”

Sugurujemy składkę 60 zł (30 zł na pokrycie kosztów wydarzenia i transportu zespołów, 30 dla ACK Białoruś). Pamiętaj że możesz dać więcej lub mniej.
Składkę będziemy zbierać o 20:00. Wcześniej wstęp wolny, będą dostępne jednak liczne puszki na wsparcie ACK Białoruś.

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/7261329759#map=18/51.12699/16.95345
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN

Benefit for the Belarusian Revolution

Concert: Divorce, GARS, Flowers and Pines

Lecture and talk from ABC Belarus

From Saturday afternoon until midnight or even longer, the focus will be on what those to the north-east of Wrocław, in Belarus, are experiencing. Tasting the local cuisine and refreshments, we will be able to listen to stories and talk to people from Belarus, to cheer each other up, to give encouragement, to be together.
Later, listen to and watch a presentation by the Belarusian Anarchist Cross, which will be finishing its week-long infotour of Poland with us.
And at the end, dance, shout, cry or lie down to the music of Belarusians, among others. We believe it will be an unforgettable evening.

GARS
The legendary rzepscore from 3M returns with a line-up of 2xRusakov, 1xPiskorz. Since 2008 they have been playing their own mixing noise rock with hardcore-punk, emo and post-metal. At the same time, they feel connected to the Tricity alternative scene, hence their attraction to space, minimalism and hypnotic trance. They have released four albums. The last one 'Gone away return to sender’ was released by Passenger Records on vinyl. Their second album „Rubble of the absolute, revision of symbols” was mixed by Jack Endino, yes – the one from Nirvana’s „Bleach” and it came out on No Sanctuary Records. They are returning after a few years of silence and line-up reduction. On 24.03.2023 they release their fifth album ДРЭВА, which was created with Yewhan on vocals, in mixed Polish-Byelorussian. It was recorded and mixed by Johan Vreen. The cassette is released by Negation Institute and the CD by Baikonur Records. They no longer play concerts – they hold swampy Eastern noise services.
https://youtu.be/GEUZuLvrZUU
https://www.facebook.com/garsband
https://gars.bandcamp.com/

Divorce
After their debut album titled. „Pumps” (Fonoradar, 2021), Divorce return with the album „Gold” (Fonoradar, 2022), continuing their exploration in the fusion of noise and electronica. The current line-up consists of: Szymon Szwarc, Damian Kowalski, Cezary Rosiński and Krzysztof Rogalski, known from bands such as Jesień, Młyn and Pchełki.
FB: https://www.facebook.com/rozwod555
YT: https://www.youtube.com/watch?v=q8XvLmOoSuQ
BANDCAMP: https://rozwod.bandcamp.com/

Flower and Pines – an experimental band from Wrocław, founded by Byelorussians Yegor Miсkiewicz and Sasha Pushkin. The band released their debut album „How Come, Father?” in 2020 through the Dutch cassette label Geertruida. In 2022, the EP 'Hnieŭ’ was released in Belarusian. The band’s musical style is difficult to classify, but there are clear influences of industrial, post-rock and ambient in their sound.
https://flowerandpines.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=vQuQkVeOBe0
https://www.youtube.com/watch?v=ww7I3OFe0Ac
https://www.youtube.com/watch?v=NlirDXL98bQ
https://www.facebook.com/flowerandpines/

Information from ACK Belarus:
„ANARCHIST BLACK CROSS BELARUS SOLIDARITY INFO TOUR IN POLAND
Two and a half years after uprising in Belarus against dictatorship of Lukashenko over 2300 people are remaining in prison for participation in different actions against the regime. Dozens of thousands have left the country to avoid prosecution and are now spread all around the world, many ending up in Poland. Hundreds of people are fighting in Ukraine to stop russian imperialism, hoping that this will open new opportunities for the whole region.
Anarchists are among those who were hit hard by the political repressions of the last years. At least 25 anarchists and antifascists are sitting in prison at this moment, with prison terms going up to 21 year. Many of them are under constant pressure from the prison administration while the regime continues to prosecute them further for the resistance in the prison or actions that happened many years ago.
With this info tour we would like to talk to you about the current political atmosphere in belarus and in diaspora abroad, perspectives of belarusian anarchists as well as collect money to continue support of the comrades in prisons and their families.
Until all are free”

We suggest a contribution of 60 PLN (30 PLN to cover the costs of the event and the bands transport, 30 for ABC Belarus). Remember that you can give more or less.
We will collect the contribution at 8 p.m. Admission is free beforehand, but there will be plenty of cans available to support ABC Belarus.

The grassroots socio-cultural centre Stop.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/7261329759#map=18/51.12699/16.95345
A space that is safe and free from alcohol and drugs.


RU
Бенефис на беларусскую революцию

концерт: Rozwód, GARS, Flowers and Pines

Лекция и беседа с АЧК Беларусь

В субботу от полудня до полуночи, а то и дольше, мы сосредоточимся на том, что переживают люди к северо-востоку от Вроцлава, в Беларуси. Пробуя кухню и напитки тех краёв, мы сможем послушать рассказы и поговорить с людьми из Беларуси, успокоиться, подбодриться, побыть вместе.
Позже сможем послушать и посмотреть презентацию Анархического Чёрного Креста Беларусь, который будет у нас заканчивать свой недельный инфотур по Польше.
А в конце будет возможность потанцевать, покричать, поплакать или полежать под музыку, среди прочих, беларусов. Мы верим, что это будет незабываемый вечер.

GARS
С 2008 года играют своё, смешивая нойз-рок с хардкор-панком, эмо и пост-металом. Они возвращаются после нескольких лет молчания и сокращения состава.24.03.2023 выпускают пятый альбом ДРЭВА с Евгеном на вокале на смешанном польско-беларусском языке. Они больше не играют концертов – они проводят болотные восточные молитвы шуму.
https://youtu.be/GEUZuLvrZUU
https://www.facebook.com/garsband
https://gars.bandcamp.com/

Rozwód – нойз с электроникой, где-то на заднем плане даб техно, а на переднем плане невероятные звуковые ощущения.
FB: https://www.facebook.com/rozwod555
YT: https://www.youtube.com/watch?v=q8XvLmOoSuQ
BANDCAMP: https://rozwod.bandcamp.com/

Flowers and Pines – экспериментальная группа из Вроцлава, основанная беларусами. Музыкальный стиль группы трудно классифицировать, но в звучании отчетливо слышно влияние индустриала, пост-рока и эмбиента.
https://flowerandpines.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=vQuQkVeOBe0
https://www.youtube.com/watch?v=ww7I3OFe0Ac
https://www.youtube.com/watch?v=NlirDXL98bQ
https://www.facebook.com/flowerandpines/

Информация от AЧК Беларусь:
„АНАРХИСТСКИЙ ЧЕРНЫЙ КРЕСТ БЕЛАРУСЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР СОЛИДАРНОСТИ В ПОЛЬШЕ
Спустя два с половиной года после восстания в Беларуси против диктатуры
Лукашенко более 2300 человек остаются в тюрьмах за участие в различных акциях против режима. Десятки тысяч покинули страну, чтобы избежать судебного преследования, и теперь разбросаны по всему миру. Многие оказались в Польше. Сотни людей сражаются в Украине, чтобы остановить российский империализм, надеясь, что это откроет новые возможности для всего региона.
Анархисты – одни из тех, кто сильно пострадал от политических репрессий
последних лет. По меньшей мере 25 анархистов и антифашистов сейчас сидят в тюрьмах, срок заключения достигает 21 года. Многие из них находятся под постоянным давлением со стороны тюремной администрации, а режим
продолжает преследовать их за сопротивление в тюрьме или акции,
произошедшие много лет назад.
В рамках этого инфотура мы хотели бы поговорить с вами о текущей
политической атмосфере в Беларуси и диаспоре, перспективах беларусских
анархистов, а также собрать средства для дальнейшей поддержки товарищей
в тюрьмах и их семей.
Пока все не станут свободными”

Мы предлагаем взнос 60 зл (30 зл для покрытия расходов на мероприятие и транспорт команд, 30 зл для АЧК Беларусь). Помните, что вы можете дать больше или меньше.
Мы будем собирать взносы в 20:00. Ранее вход бесплатный, будут доступны многочисленные банки в поддержку АЧК Беларусь.

Независимый Социально-Культурный Центр Постой
Wrocław, ul Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/7261329759#map=18/51.12699/16.95345
Безопасное и свободное от алкоголя и опьяняющих веществ место.

Skip to content