Benefit przeciwko hierarchii

, ,

PL (ENG below)

Sobota 22.04.2023 20:00

Benefit przeciwko hierarchii! Nim nadejdzie jesień (screamo) / Taczka żwiru (punk) / Lando Maguszka + Siostra Strugacka (rap)

Zapraszamy was w ten, mamy nadzieję piękny i ciepły sobotni wieczór na „Benefit przeciwko hierarchii”. Będziemy zbierać kasę na grupę tworzącą od początku roku, odbywające się w ekonomii daru (darmowe) comiesięczne warsztaty z antyhierarchicznej komunikacji pod nazwą „(Nie)hierarchiczność w Tobie”. „Warsztat kierowany jest do osób zainteresowanych zmianą systemową, tworzeniem relacji i świata wolnego od wyzysku i przemocy” – tak osoby tworzące warsztat określają do kogo kierują zaproszenia na warsztaty. Będąc pod wrażeniem ich pracy, postanowiłyśmy zrobić benefitowy koncert, z którego zyski przekażemy osobom, w formie podziękowania za dotychczasową pracę, i w celu umożliwienia im dalszej pracy nad tym ważnym tematem.
Dodatkowo, atrakcje będą zapewnione przez całą sobotę. Bo 4 edycja warsztatów, będzie odbywała się od rana na Postoju. Osoby zainteresowane dołączeniem, zapraszamy na maila: ocsk-postoj@riseup.net

By każdy znalazł coś dla siebie tego wieczoru, postanowiliśmy zaprosić lokalnych artystów różnych gatunków, dla których temat benefitu, jest bliski. Zagrają więc:

Taczka Żwiru (Dres Punk) powstała pod koniec 2021 roku.
Wtedy jeszcze nie znała swojego potencjału.
Nawet nie wiedziała jakie imię będzie jej przeznaczone.
Imię to pochodzi z okolic Częstochowy i jest fragmentem powiedzenia „Tiruriru, taczka żwiru”, które znaczy mniej więcej to samo co „pierdolenie o Szopenie”. To jest to, co najbardziej drażni taczkowiczów w debacie publicznej. To, co drażni i denerwuje ale nie tylko (bo czasem trzeba od tego po prostu odpocząć) przewija się w naszych tekstach.
Robimy dres punk. Tiruriru Taczka Żwiru!

www.facebook.com/profile.php?id=100083021262332

instagram.com/taczka.zwiru?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://youtu.be/pyd0JaCPgwA

https://youtu.be/Pu3w_Av5tZU

Nim nadejdzie jesień (screamo/noise) – Byli szugejzerzy (Druga Połowa Lutego), teraz mieszamy się trochę w screamo. Noo jest głośno, ale przysięgam jesteśmy mili, czasem nawet zagramy przyjemne dla ucha melodie. Mamy mocną wczutę, ale po gigu wokalista wszystkich wyprzytula, wbijajcie z nami potupać.

https://youtu.be/0q4UtLSIlf4

https://open.spotify.com/artist/1UFCyKYKT4aOJTKp7sLiXc?si=BkXfyfMWQyCx80…

m.facebook.com/nim.nadejdzie.jesien

Lando Maguszka i Siostra Strugacka (rap alternatywny)
Rap i śpiew. Lando Maguszka z Siostrą Strugacką prezentują piosenki zespołu Kosmosy oraz solowy materiał Maguszki. Dziwne piosenki a w nich rap, punk, elektronika, a jednak duet ten tworzy coś więcej. Krzyk o refleksję, potrzeba głębokich treści i słabość do sztuki. Muzycznie nieokreśleni, znajdujący swoje miejsce na pograniczu różnych gatunków.

https://linktr.ee/maguszka007

Oprócz tego, jak zawsze nie zabraknie napojów i pokarmów, pojawią się też jakieś ładne rzeczy do noszenia, czytania, słuchania czy podziwiania!

Sugerujemy składkę 20 zł. Pamiętaj że możesz dać więcej lub mniej.

Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne „Postój”

Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/10224305673#map=19/51.12732/16.95256

Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN

Saturday 22.04.2023 20:00

Benefit against hierarchy! Nim nadejdzie jesień (screamo) / Taczka żwiru (punk) / Lando Maguszka + Siostra Strugacka (rap)

We invite you on this hopefully beautiful and warm Saturday evening to „Benefit against hierarchy”. We will be raising money for a group forming since the beginning of the year, taking place in the gift economy a monthly workshop on anti-hierarchical communication called „(Un)hierarchy in you”. „The workshop is aimed at people interested in systemic change, creating relationships and a world free of exploitation and violence” is how the people who create the workshop define who they are extending invitations to the workshop to. Impressed by their work, we decided to do a benefit concert, the proceeds of which we will donate to the individuals, as a way of thanking them for their work so far, and to enable them to continue working on this important topic.

In addition, activities will be provided throughout Saturday. Because the 4th edition of the workshop, will be taking place from the morning at the Post. For those interested in joining, please email us: ocsk-postoj@riseup.net

To ensure that there is something for everyone that evening, we have decided to invite local artists of various genres, for whom the theme of benefit, is close to their heart. Thus, they will play:

Ex-shoegaze heads (Druga Połowa Lutego), now screamo type of band. Pretty loud, but I swear we are nice guys and sometimes we’ll even play some softer melodies. Maybe we’re intense, still will hug y’all after the show, come and dance with us.

https://youtu.be/0q4UtLSIlf4

https://open.spotify.com/artist/1UFCyKYKT4aOJTKp7sLiXc?si=BkXfyfMWQyCx80…

m.facebook.com/nim.nadejdzie.jesien

Taczka Żwiru (Dres Punk) was formed at the end of 2021.
At that time, it did not yet know its potential.
It did not even know what name it would be given.
The name comes from the Częstochowa area and is a fragment of the saying „Tiruriru, wheelbarrow of gravel”, which means more or less the same as „farting about Raccoon (xd)”. This is what most irritates wheelbarrowists in public debate. What irritates and annoys but not only (because sometimes you just need a break from it) runs through our lyrics.
We do tracksuit punk. Tiruriru Taczka Żwiru!

www.facebook.com/profile.php?id=100083021262332

instagram.com/taczka.zwiru?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://youtu.be/pyd0JaCPgwA

https://youtu.be/Pu3w_Av5tZU

Sing and Rap. Lando Maguszka and Siostra Strugacka presents songs of their duo Kosmosy and solo pieces of Maguszka. Strange songs that include rap, punk and electronics, however they create something more. Scream for reflection, need of essence profoundness and vulnerable for art. Musically undefined, finding themselves on the crossroads of various genres.

https://linktr.ee/maguszka007

In addition, as always, there will be drinks and food, and some nice things to wear, read, listen to or admire!

We suggest a contribution of 20 zł. Remember you can give more or less.

Grassroots Social and Cultural Centre „Postój”

Wrocław Ul. Metalowców 59b

https://www.openstreetmap.org/node/10224305673#map=19/51.12732/16.95256

A space that is safe and free from alcohol and drugs.

Skip to content