Miejsce wolne od alkoholu i środków odurzających!


[ENG Bellow]

Wszyscy odwiedzający Oddolne Centrum Społeczno-Kulturalne „Postój”, lub chociaż uważnie czytający nasze materiały, wiedzą że nasza przestrzeń jest miejscem wolnym od alkoholu i środków odurzających (0). Niedawno skończyłyśmy mural przypominający o tym na naszym wejściu. Dzielimy się więc nim z wami i szerzej opowiadamy dlaczego właściwie tak jest, i dlaczego to dla nas takie ważne!

„Nie ma wolności bez wytrwałości i odpowiedzialności! Przeciwko uzależnieniom! Miejsce wolne od alkoholu i środków odurzających”

Decyzja o tworzeniu przestrzeni wolnej od alkoholu i środków odurzających w środowisku kultury alternatywnej, punkowej i wolnościowej, w dodatku w Polsce, wielu osobom wydaje się szaloną walką z wiatrakami. I właśnie dlatego ją podjęłyśmy. Bo naprawdę zależy nam na zmienianiu otaczającego nas świata, tworzeniu prawdziwej alternatywy na fundamencie wolności i bezpieczeństwa.

Alkohol i inne środki odurzające są szkodliwe nie tylko dla zdrowia, ale także dla dobra społecznego. Szkody odczuwamy wszyscy, nie tylko osoby zażywające, będąc wychowani w kulturze nietrzeźwości codziennie płacimy za to swoją cenę (1).

Polska kultura i społeczeństwo przepełnione są alkoholową propagandą, specjaliści mówią wprost: „żyjemy w alkoholowej sekcie”. Żyjemy także w dzikim kapitalizmie, który do perfekcji opanował kłamliwą reklamę i manipulacyjne techniki, stosując je jako narzędzia do uzależnienia społeczeństwa (2). Do tego patriarchat do swojego przetrwania potrzebuje alkoholu i narkotyków, tak samo jak my tlenu (3). Zatem ta narracja, pochwała alkoholu i narkotyków, kultywowana od pokoleń i mająca oparcie w kulturze, kapitalistycznym systemie i patriarchacie nasyciła całą naszą rzeczywistość, w tym, niestety, środowiska pragnące społecznych zmian i wolności.
Napatrzyłyśmy się na przemoc – fizyczną, słowną, molestowania w miejscach i środowiskach podających się za bezpieczne i alternatywne. Prawie w każdym przypadku do tych nadużyć nie doszłoby bez alkoholu czy narkotyków. Widziałyśmy tyle radykalnych działań społecznych, ruchów, grup i miejsc samoniszczących się przez alkohol i narkotyki.

A to wszystko mimo tego, że historia i ruchy oddolne z całego świata jasno pokazywały, że w walce o wolność i równość, alkohol i narkotyki są przeciwnikiem. Kilka przykładów to między innymi: rewolucja anarchistyczna w Hiszpanii, której fundamentem była abstynencja, punkowo-hardcorowy ruch straight edge, trwająca rewolucja zapatystowska i rewolucja demokratycznego konfederalizmu (4).

Nie twierdzimy że rezygnacja z alkoholu i narkotyków rozwiąże wszystkie problemy, i że tylko one są odpowiedzialne za przemoc, konflikty i szkody. Wiemy jednak, że bez walki z tym problemem, realne zmiany nie nastąpią, a żadna „bezpieczna przestrzeń” nigdy nie będzie naprawdę bezpieczna.

Sprzeciwiamy się także państwowym politykom represji i „walki z narkotykami”. Tylko oddolne zmiany, oparte na edukacji i działaniach społecznych działają, w tym i w każdym innym wypadku.
My chcemy tworzyć takie zmiany. I widzimy jak wiele osób z nami, przychodząc do naszej przestrzeni i wspierając nas. I chociaż oczywiście zdarzają się trudne sytuacje wymagające przypominania o zasadach przestrzeni, to jesteśmy pozytywnie zaskoczone i pełne nadziei że dla tak wielu osób jest to sprawa tak samo ważna jak dla nas!

(0) – Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego że z biologiczno-chemicznego punktu widzenia – kofeina czy nikotyna są takimi samymi dragami jak heroina czy alkohol. Podobnie mnóstwo leków także zalicza się do tej grupy. Dla nas jednak najważniejszy jest aspekt społeczny – braku samokontroli, negatywne oddziaływanie na innych. Z tego powodu nasza przestrzeń jest wolna od alkoholu oraz rekreacyjnych narkotyków silnie oddziałujących na układ nerwowy. Za to jest u nas możliwość spożywania kawy, herbaty, napojów energetyzujących, używania cukru i innych słodzików, przyjmowania wszystkich potrzebnych danej osobie leków oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych czy ziołowych, w strefie wyznaczonej na zewnątrz.
(1) https://www.robertrutkowski.pl/materialy-edukacyjne/
https://kcpu.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/oszacowanie-kosztow-spolecznych-uzywania-narkotykow-w-polsce-w-2015.pdf
https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/konsekwencje-uzywania-narkotykow/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=n-LSx4tN1_M
(3)https://zwierciadlo.pl/psychologia/433000,1,alkohol–emocjonalna-smierc-mezczyzny.read
(4) https://pl.anarchistlibraries.net/library/tomasz-jarowski-aa-anarchistyczni-abstynenci-czyli-zagubiona-karta-z-dziejow-hiszpanskiego-anar
https://pl.anarchistlibraries.net/library/nick-riotfag-w-kierunku-mniej-popieprzonego-swiata
https://magazynkontakt.pl/zapatystowski-dzien-kobiet-bez-mezczyzn/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Pracuj%C4%85cych_Kurdystanu
https://english.aawsat.com/home/article/3053236/over-1800-drug-users-dealers-traders-arrested-%E2%80%98rojava%E2%80%99-territory-syria
http://www.wygracnowezycie.pl/2017/01/straight-edge-xs-on-hands-history.html
https://mesopotamia.coop/about-the-youth-conference-on-the-methods-of-sociology-of-freedom-as-a-solution-for-social-problems/

[ENG]

All visitors to the Grassroots Social and Cultural Center „Postój” or the followers of our activity should already know that our space is a place free from alcohol and other intoxicants (0). We have recently finished a mural on this matter at our entrance and so, having an opportunity to share it, we want to further explain why we do it this way in Postój and why it is so important!
“There is no freedom without perseverance and responsibility! Against all addictions! A place free from alcohol and drugs”

The decision to create an alcohol- and drug-free space in punk, alternative, liberation-minded environment, especially in Poland, to some may seem like a crazy fight. And that’s why we decided to take part in it! We really care for making a difference in the world surrounding us and creating a true alternative based on freedom and security.

Alcohol and other intoxicating substances are harmful not only for health, but also for the community. We all feel the harm; being brought up in a culture of intoxication every day we pay its price (1).

Polish culture and society are filled with alcohol propaganda, as sociology experts say directly: „we live in an alcohol cult.” We also live in a wild capitalism, which has mastered false advertising and manipulative techniques to use as a tool in making the society addicted (2). Also the patriarchy needs alcohol and drugs to exist, the same we need air to breathe (3). This narrative of drug appreciation cultivated for generations and based in the capitalist system and patriarchy has contaminated our entire reality, including unfortunately, the alternative communities and groups searching for social changes and freedom.

We saw violence, harassment and abuse in places and communities claiming to be safe and protected. In almost every case alcohol and drugs were the catalysators. We have seen so many radical social movements, alternative groups and places self-destructing due to alcohol and drugs.
And all of this despite the fact that history of grassroots initiatives from around the world have made it clear, that in the fight for freedom and equality, alcohol and drugs are the enemy. For example: the abstinence-based anarchist revolution in Spain, the punk/hardcore Straight Edge movement, the Zapatista persistence revolution, and the democratic confederalism revolution (4).
We are aware that giving up alcohol and drugs will not solve all the problems, and that there are also other causes of abuse, conflict and damage. However, without fighting this problem, real change will not happen and any „safe space” will never be truly safe.

We also oppose state policies of repression and said „war against drugs.” Only grassroots changes based on education and social activities are able to have a real effect on the society.
We want to make such changes. I see so many people supporting us and respecting our ideas while in Postój, which really makes us so happy! And although during few unpleasant incidents the rules of our community had to reminded, overall we had really great interactions with the visitors and feel happy that for many people this matter is just as important as it is for us!

(0) – We are aware that from a biological and chemical point of view – caffeine or nicotine are drugs just as heroin or alcohol. Also a lot of pharmaceuticals can be included in this group. For us, however, the social aspect is the most important – lack of self-control, negative effects on others. For this reason, our space is free from alcohol and substances that have a strong effect on the nervous system. However, we accept the consumption of coffee, tea, energy drinks, sugar and other sweeteners, all the drugs prescribed for specific needs, cigarettes, including electronic or herbal ones (in the specifically destined area located outside).
(1) https://www.robertrutkowski.pl/materialy-edukacyjne/
https://kcpu.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/oszacowanie-kosztow-spolecznych-uzywania-narkotykow-w-polsce-w-2015.pdf
https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/konsekwencje-uzywania-narkotykow/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=n-LSx4tN1_M
(3)https://zwierciadlo.pl/psychologia/433000,1,alkohol–emocjonalna-smierc-mezczyzny.read
(4) https://pl.anarchistlibraries.net/library/tomasz-jarowski-aa-anarchistyczni-abstynenci-czyli-zagubiona-karta-z-dziejow-hiszpanskiego-anar
https://pl.anarchistlibraries.net/library/nick-riotfag-w-kierunku-mniej-popieprzonego-swiata
https://magazynkontakt.pl/zapatystowski-dzien-kobiet-bez-mezczyzn/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Pracuj%C4%85cych_Kurdystanu
https://english.aawsat.com/home/article/3053236/over-1800-drug-users-dealers-traders-arrested-%E2%80%98rojava%E2%80%99-territory-syria
http://www.wygracnowezycie.pl/2017/01/straight-edge-xs-on-hands-history.html

Skip to content