Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


„Nie boję się mówić” PsychoSquad o zaburzeniach i chorobach psychicznych


2023.06.10 17:00

(PL, EN)


PL:
„Nie boję się mówić”
Opowieść kolektywu PsychoSquad o tym jak wygląda życie z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z perspektyw osoby chorej oraz medycyny.

Wydarzenie bezpłatne
Sobota 10 czerwca 2023, od godziny 17:00
OCSK Postój, Metalowców 59b Wrocław Kuźniki

PsychoSquad: Jesteśmy kolektywem promującym zdrowie psychiczne. Naszym głównym celem jest przełamanie stereotypów dotyczących zaburzeń i chorób psychicznych, oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni, dla tych, którym te tematy są bliskie. Niektórzy z nas zmagają się z tym na co dzień, a inne kształcą się w tym kierunku. Wiemy, jak ważne jest zrozumienie stanu, w którym Wy, lub Wasi bliscy, się znajdujecie. To miejsce jest Waszym wsparciem.

Głównie poruszane będą tematy zaburzeń borderline, lękowych, odżywiania, depresji.

Przestrzeń OCSK Postój jest bezpieczna i wolna od środków odurzających.


EN:
„I’m not afraid to talk”
A story from the collective PsychoSquad about what life with mental disorders and illness is like, from the perspectives of the sufferer and medicine.

Event free of charge
Saturday 10 June 2023, from 17:00
Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław, street Metalowców 59b

PsychoSquad: We are a collective promoting mental health. Our main goal is to break down stereotypes about mental disorders and illnesses, and to create a safe space, for those who are close to these topics. Some of us struggle with this on a daily basis, and others are educating in this field. We know how important it is to understand the condition you, or your loved ones, are in. This place is your support.

The centre space is safe and free from alcohol and drugs.

Skip to content