Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Nie damy się zastraszyć! Sztuką i wspólnotą zwalczymy faszyzm!


https://zrzutka.pl/9smaun

PL, EN, UA, RU


PL:

Kolejny faszystowski (nazistowski) atak na Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne Postój. Sobota 13.05.2023, okolice godziny 23, grupa zamaskowanych i dobrze przygotowanych nazistów rozcięła łańcuch zabezpieczający bramy, na posesję postoju, rozbiła część czujek alarmu i zaczęła niszczyć elewację, zabezpieczenia i podwórko, by na koniec przejść do okien. Nie szło im to zbyt sprawnie i dzięki zabezpieczeniom, zdołali wybić tylko te okna w salonie i mały świetlik nad drzwiami, szarpiąc się z kurtynami zabezpieczającymi okna, wrzucili do środka toksyczną substancję. Chwilę po tym z tej samej dziury w oknie ze środka w ich stronę wystrzelił gaz pieprzowy i „dumni bojownicy aryjskiej rasy” biegiem wycofali się z ataku, śmiecąc w parku ściąganymi z siebie strojami malarskimi i rękawiczkami.

Alarm nie zadziałał, bo nie był włączony. Trudno być cały czas czujnym przez ponad 5 miesięcy po ostatnich atakach noworocznych (https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/napasc-w-sylwestra-na-postoj/). Jest to dla nas jednak pewna nauczka. Osoby przebywające w środku, odpoczywające po pełnej kolektywnych prac sobocie czytały książki, zareagowały słysząc wybijanie okien, nie wiedząc że już przed tym napastnicy po cichutku malowali starannie symbole nienawiści (trochę im nie wyszły, ale na pewno się starali). Osoby najpierw zadbały o swoje bezpieczeństwo, by później z zaskoczenia przejść do aktywnej obrony, która zmusiła napastników do odwrotu.

Niestety osoby zostały zatrute chemicznie i wymagały pomocy medycznej. Pogotowie i szpital podeszły do sprawy poważnie i dopiero po upewnieniu się że zatrucia były lekkie, wraz z wskazówkami dalszego leczenia, wypisały ofiary napaści. Straż pożarna zbadała środek trujący i poradziła co robić w celu neutralizacji. Szybka reakcja osób, neutralizująca go, bardzo dużo dała, niemniej walka ze skutkami to jeszcze wiele dni pracy.
Policja, jak poprzednio, nie przyjechała na miejsce w ogóle.
To kolejna sytuacja, pokazująca, że organy ścigania co najmniej ignorują faszystów stosujących, przemoc polityczną zagrażającą ludzkiemu życiu i zdrowiu. Jesteśmy same. Jedyne, co mamy to solidarność, samoobronę sąsiedzką i pomoc wzajemną.

Dzięki pomocy wzajemnej udało nam się odbudować i zabezpieczyć Postój w styczniu! Zabezpieczenia po poprzednich atakach bardzo wiele dały i zminimalizowały straty, dzięki czemu, nie potrzebujemy teraz tak dużego wsparcia finansowego. Koszty napraw wyniosą około 2 tysięcy złotych. 2 tysiące powinno wystarczyć na usprawnienie zabezpieczeń, kolejne 2 tysiące na pomoc psychologiczną, prawną i zdrowotną dla osób poszkodowanych z kolektywu. 6 tysięcy to minimum, jeśli zbierze się więcej, pieniądze na pewno nie pójdą na marne. Prosimy o wsparcie, udostępnianie dalej, pomoc!
https://zrzutka.pl/9smaun
Tutaj możecie zobaczyć rozliczenie z poprzedniej pomocy:
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/podsumowanie-festiwalu-powstan-postoj-oraz-pomocy-finansowej/

Bardzo potrzebujemy także wsparcia w działaniu OCSK Postój. Każdego, od pomocy w pracach remontowych, poprzez prace emocjonalne w grupie, pomagające funkcjonować w zagrożeniu, oddolne ochranianie miejsca podczas i poza wydarzeniami, po prace intelektualne, związane z grafikami, plakatami, tekstami. Prosimy o wsparcie i działanie z nami!:
ocsk-postoj@riseup.net


EN:

We will not be terrorized! With art and community we will fight fascism!

Another fascist (Nazi) attack on the grassroots Social and Cultural Center Postój. Saturday 13.05.2023, around 11 pm, a group of masked and well-prepared Nazis cut the security chain of the gates, to the property of the standstill, smashed some of the alarm detectors and began to destroy the facade, security and courtyard, finally moving to the windows. This didn’t go too smoothly, and thanks to the security, they only managed to break the windows in the living room and the small skylight above the door, tugging at the curtains protecting the windows, and threw a toxic substance inside. Moments after that, pepper gas shot out of the same window hole from inside toward them, and the „proud fighters of the Aryan race” ran back from the attack, littering the park with pulled paint outfits and gloves.

The alarm didn’t work because it wasn’t turned on. It’s hard to be constantly vigilant for more than five months after the recent New Year’s attacks ( https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/attack-at-ocsk-stop-on-new-years-eve/ ). However, there is a lesson for us. The people inside, relaxing after a Saturday full of collective work were reading books, reacted by hearing the breaking of windows, not knowing that already before that the attackers had quietly painted carefully the symbols of hatred (they didn’t work out a bit, but they were definitely trying). Persons first took care of their safety, and then went from surprise to active defense, which forced the attackers to retreat.

Unfortunately, the persons were chemically poisoned and required medical attention. The ambulance service and the hospital took a serious approach and only discharged the assault victims after ascertaining that the poisoning was slight, along with indications for further treatment. The fire department examined the poisonous agent and advised what to do to neutralize it. The quick reaction of people, neutralizing it, gave a lot, nevertheless fighting the effects is still many days of work.
The police, as before, did not come to the site at all.
This is another situation, showing that law enforcement agencies, at the very least, ignore fascists using, political violence that threatens human life and health. We are on our own. All we have is solidarity, neighborhood self-defense and mutual aid.

Thanks to mutual aid, we were able to rebuild and secure the Postój in January! Safeguards after previous attacks gave a lot and minimized the damage, so that, now we do not need so much financial support. The cost of repairs will be about 500 euro. 500 euro should be enough to improve the security, and another 500 euro for psychological, legal and health assistance for those affected from the collective. 6 thousand is the minimum, if more is collected, the money will certainly not go to waste. Please support, share further, help!

https://zrzutka.pl/9smaun

Here you can see an accounting of previous assistance:

https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/podsumowanie-festiwalu-powstan-postoj-oraz-pomocy-finansowej/

We also badly need support in the operation of the OCSK Postój. Anything from helping with renovation work, emotional work within the group to help function in danger, grassroots protection of the place during and outside events, to intellectual work, related to graphics, posters, texts. Please support and act with us!
ocsk-postoj@riseup.net


UA:

Не дамо нас залякати! Мистецтвом і громадою поборимо фашизм!

Черговий фашистський (нацистський) напад на Незалежний Соціально-Культурний Центр Постій. Субота 13.05.2023, час близько 23 години, група замаскованих і добре підготовлених нацистів розрізала ланцюг, що захищає ворота, на ділянці Постою, розбила частину детекторів сигналізації і почала руйнувати фасад, захист і двір, щоб нарешті перейти до вікон. Йшло їм це не особливо гладко, і, завдяки захисту, вдалося вибити тільки ті вікна у вітальні і невеликий світловий люк над дверима. Смикаючись зі шторами, що захищають вікна, вони кинули всередину токсичну речовину. Трохи після цього з тієї ж діри у вікні зсередини в їх бік вистрілив перцевий балончик, і „горді бійці арійської раси” бігом відступили, смітячи в парку стягнутими з себе малярськими костюмами і рукавичками.

Сигналізація не спрацювала, оскільки вона не була включена. Важко бути пильним весь час протягом більше 5 місяців після недавніх новорічних нападів ( https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/attack-at-ocsk-stop-on-new-years-eve/ ). Однак для нас це явний урок. Особи, що знаходяться всередині, відпочиваючі після повної колективних робіт суботи, читали книги, зареагували, чуючи, як розбиваються вікна, не знаючи, що вже перед цим нападники по-тихеньку старанно малювали символи ненависті (трохи їм не вийшли, але напевно намагалися). Особи спочатку подбали про свою безпеку, щоб потім несподівано перейти до активного захисту, яка змусила нападників відступити.

На жаль, особини були хімічно отруєні і потребували медичної допомоги. Швидка допомога і лікарня підійшли до справи серйозно і тільки переконавшись, що отруєння були легкими, разом з вказівками на подальше лікування виписали жертв нападу. Пожежники оглянули токсичну речовину і порадили що робити для нейтралізації. Швидка реакція людей, нейтралізуюча її, дуже багато дала, проте боротьба з наслідками це ще багато днів роботи.
Поліція, як і раніше, не прибула на місце взагалі.
Це ще одна ситуація, яка показує, що правоохоронні органи принаймні ігнорують фашистів, які застосовують політичне насильство, яке загрожує життю та здоров’ю людини. Ми одні. Все, що у нас є, це солідарність, сусідська самооборона і взаємодопомога.

Завдяки взаємодопомозі нам вдалося відновити і зробити захист для Постою в січні! Захист після попередніх атак дуже багато дав і мінімізував втрати, завдяки чому, нам зараз не потрібна така велика фінансова підтримка. Вартість ремонту складе близько 2 тисяч злотих. 2 тисячі має бути достатньо для поліпшення захисту, ще 2 тисячі на психологічну, юридичну та медичну допомогу постраждалим з колективу. 6 тисяч це мінімум, якщо збереться більше, гроші точно не пропадуть даром. Просимо підтримки, поділіться далі, допоможіть!
https://zrzutka.pl/9smaun
Тут ви можете переглянути звіт про попередню допомогу:
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/podsumowanie-festiwalu-powstan-postoj-oraz-pomocy-finansowej/

Нам також дуже потрібна підтримка у функціонуванні НСКЦ Постій. Від допомоги в ремонтних роботах до емоційної роботи в групі, що допоможе функціонувати в умовах загрози, захисту місця під час і поза заходами, до інтелектуальних робіт, пов’язаних з графікою, плакатами, текстами. Будь ласка, підтримайте і дійте з нами!:
ocsk-postoj@riseup.net


RU:

Не дадим нас запугать! Искусством и общиной поборим фашизм!

Очередное фашистское (нацистское) нападение на Независимый Социально-Культурный Центр Постой. Суббота 13.05.2023, время около 23 часов, группа замаскированных и хорошо подготовленных нацистов разрезала цепь, защищающую ворота, на участке Постоя, разбила часть детекторов сигнализации и начала разрушать фасад, защиту и двор, чтобы наконец перейти к окнам. Шло им это не особо гладко, и, благодаря защите, удалось выбить только те окна в гостиной и небольшой световой люк над дверью. Дёргаясь со шторами, защищающими окна, они бросили внутрь токсичное вещество. Немного после этого из той же дыры в окне изнутри в их сторону выстрелил перцовый баллончик, и „гордые бойцы арийской расы” бегом отступили, мусоря в парке стянутыми с себя малярными костюмами и перчатками.

Сигнализация не сработала, потому что она не была включена. Трудно быть бдительным все время в течение более 5 месяцев после недавних новогодних нападений ( https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/attack-at-ocsk-stop-on-new-years-eve/ ). Однако для нас это явный урок. Особи, находящиеся внутри, отдыхающие после полной коллективных работ субботы, читали книги, зареагировали, слыша, как разбиваются окна, не зная, что уже перед этим нападавшие по-тихоньку усердно рисовали символы ненависти (немного им не вышли, но наверняка старались). Особи сначала позаботились о своей безопасности, чтоб потом неожиданно перейти к активной защите, которая вынудила нападавших отступить.

К сожалению, особи были химически отравлены и нуждались в медицинской помощи. Скорая помощь и больница подошли к делу серьезно и только убедившись, что отравления были легкими, вместе с указаниями на дальнейшее лечение выписали жертв нападения. Пожарные осмотрели токсическое вещество и посоветовали что делать для нейтрализации. Быстрая реакция людей, нейтрализовавшая его, очень многое дала, тем не менее борьба с последствиями это еще много дней работы.
Полиция, как и прежде, не прибыла на место вообще.
Это еще одна ситуация, показывающая, что правоохранительные органы, по крайней мере, игнорируют фашистов, применяющих политическое насилие, угрожающее жизни и здоровью человека. Мы одни. Все, что у нас есть, это солидарность, соседская самооборона и взаимопомощь.

Благодаря взаимопомощи нам удалось восстановить и сделать защиту для Постоя в январе! Защита после предыдущих атак очень многое дала и минимизировала потери, благодаря чему, нам сейчас не нужна такая большая финансовая поддержка. Стоимость ремонта составит около 2 тысяч злотых. 2 тысячи должно быть достаточно для улучшения защиты, еще 2 тысячи на психологическую, юридическую и медицинскую помощь пострадавшим из коллектива. 6 тысяч это минимум, если соберётся больше, деньги точно не пропадут даром. Просим поддержки, поделитесь дальше, помогите!
https://zrzutka.pl/9smaun
Здесь вы можете посмотреть отчет о предыдущей помощи:
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/attack-at-ocsk-stop-on-new-years-eve/

Нам также очень нужна поддержка в функционировании НСКЦ Постой. От помощи в ремонтных работах до эмоциональной работы в группе, помогающей функционировать в условиях угрозы, защиты места во время и вне мероприятий, до интеллектуальных работ, связанных с графикой, плакатами, текстами. Пожалуйста, поддержите и действуйте с нами!:
ocsk-postoj@riseup.net

Skip to content