Nie poddajemy się! Działamy! Koncert BLAME KADINSKY i JOTKA

,

(PL, EN, UA, RU)

2023.05.28 19:00

PL:
Nie poddajemy się! Działamy!
W najbliższy weekend czekają nas dzień po dniu wrażenia! Po piątkowym „Smutny Dzień vol.2 Koncert: Trujące Kwiaty/Long time no talk/Nim nadejdzie jesień” i sobotnim „DoD#4 Zwidy/Lochy i Smoki/Zespół Sztylety/Mojapołowa we Wrocławiu” na którym będziemy z jedzonkiem i distrem postoju. Pora na zakończenie w postaci Greckiego powiewu matematycznego post hardcoru w Postaci Blame Kadinsky! Wiać będzie też Jotka, zapewniając noisowe i minimalistyczne przeżycia dźwiękowe. A wszystko to w klimacie „niedzieli wieczór” i odpoczynku. Prosimy o zabranie swoich kocyków do leżakowania. Herbatkę zapewnimy!

BLAME KADINSKY (Ateny) (Math/Post-Hardcore/Metalcore)
Blame Kandinsky rozpoczął działalność pod koniec 2012 roku.
Ich debiutancka EP-ka „Pink Noise Motel” była gotowa w 2014 roku, demonstrując wszechstronny zespół skalkulowanego chaosu. Ich pierwszy pełny album „Spotting Elegance In Chaos” został nagrany w 100% na żywo i wydany w marcu, 2017. Uchwycił on samą esencję zespołu przesiąkniętego twórczej tradycji The Dillinger Escape Plan, Botch, The Chariot i Every time I Die. Następnie spędzili trzy lata koncertując na Bałkanach i w większości Europy do końca 2019 roku. Podczas gdy świat świat dosłownie zmienił się na początku 2020 roku, zespół całkowicie skupił się na kompozycji i dopracowaniu każdego szczegółu, więc „Eclectic Ruiner”, który ukazał się pod koniec 2022 roku, jest ich drugim pełnym albumem i właściwą kontynuacją!
https://open.spotify.com/artist/4CowZUNi4fqCsYK3IeeBGk
https://blamekandinsky.bandcamp.com/album/eclectic-ruiner
https://www.youtube.com/channel/UCZUs8D7MWhlPpXCCS57YfWg
https://www.instagram.com/blamekandinsky
https://www.facebook.com/BlameKandinskyBand

JOTKA (Warszawa) (Abstract/Ambient/Post-Triphop/Industrial)
„Jestem 'artystką’ multimedialną, gram występy mocno oparte na improwizacji wychodzącej od tworzonej przeze mnie elektroniki, która oscyluje wokół ambientu, industrialu, free jazzu, post-triphopu czy dubu, jednakże te elementy są tylko i wyłącznie poglądowe – każdy występ przynosi inny efekt, a ten oprze się na bardziej minimalistycznym ustawieniu – będę grać sama, bez mojego jednoosobowego live-bandu w postaci Teethmarka, więc dużo większą kontrolę przejmie ambient, trans i bardziej intymne podejście. Jak zawsze towarzyszyć mi będą moje wizualia, które także przybierają nieco inną formę na każdy koncert. „~ Jotka.
https://linktr.ee/therealjotka

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


ENG:
We are not giving up! We are working!
Day after day of impressions await us this weekend! After Friday’s „Smutny dzień Vol. 2” and Saturday’s „Daleko od Domu #4”. It’s time to conclude with a Greek whiff of mathematical post hardcore in the form of Blame Kadinsky! Jotka will also be blowing, providing a noise and minimalist sound experience. And all this in the atmosphere of „Sunday evening” and relaxation. Please bring your blankets for lounging. Tea will be provided!

BLAME KADINSKY (Ateny) (Math/Post-Hardcore/Metalcore)
Blame Kandinsky started in late 2012. Their debut EP „Pink Noise Motel” was ready by 2014, demonstrating a versatile band of calculated chaos. Their first full length album „Spotting Elegance In Chaos” was recorded 100% live and released in March, 2017. It captured the very essence of a band steeped in the creative tradition of The Dillinger Escape Plan, Botch, The Chariot and Every time I Die. Then they spent three years touring the Balkans and most part of Europe till the end of 2019. While the world literally changed in early 2020, the band focused completely in the composition and getting every detail in order, so „Eclectic Ruiner” which released in late 2022, is their second full length and the proper follow up!
https://open.spotify.com/artist/4CowZUNi4fqCsYK3IeeBGk
https://blamekandinsky.bandcamp.com/album/eclectic-ruiner
https://www.youtube.com/channel/UCZUs8D7MWhlPpXCCS57YfWg
https://www.instagram.com/blamekandinsky
https://www.facebook.com/BlameKandinskyBand

JOTKA (Warszawa) (Abstract/Ambient/Post-Triphop/Industrial)
„I am a mixed-media 'artist’, the gigs I play are strongly focused on improvisation, based on my compositions, orbiting ’round ambient, industrial, free jazz, post-triphop or dub, however those names are a half-measure to describe the full effect – each performance turns out differently. And this one, that due to absence of my one-person live band (Teethmark) I’ll perform alone, is going to be based more around ambient, minimal and intime kind of sound. As always I’ll be accompanied by my visuals, that take a bit different form on each gig as well.” ~ Jotka.
https://linktr.ee/therealjotka

We suggest a contribution of 30 PLN (Remember you can pay more or less)
Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free from alcohol and drugs.


RU:
Не поддаёмся! Действуем!
В ближайшие выходные нас ждут день за днем впечатления! После пятничного Грустного Дня vol.2 и субботнего DoD#4 во Вроцлаве – CRK, 27.05 на котором мы будем с едой и дистром Постоя. Пришло время закончить греческим математическим дуновением пост-хардкора в виде Blame Kadinsky! Повеет также Jotka, обеспечивая шумные и минималистичные звуковые переживания. И все это в атмосфере „воскресного вечера” и отдыха. Просим вас принесите свои одеяла для лежания. Чай обеспечим!

BLAME KADINSKY (Афины) (Math / Post-Hardcore / Metalcore)
Blame Kandinsky начал свою деятельность в конце 2012 года.
Их дебютный EP „Pink Noise Motel” был готов в 2014 году, демонстрируя всестороннюю группу расчетного хаоса. Их первый полноформатный альбом „Spotting Elegance In Chaos” был записан на 100% вживую и выпущен в марте, 2017. Он запечатлил саму суть группы, пропитанной творческой традицией The Dillinger Escape Plan, Botch, The Chariot и Every time I Die. Затем они провели три года, гастролируя по Балканам и большей части Европы до конца 2019 года. В то время как мир буквально изменился в начале 2020 года, группа полностью сосредоточилась на композиции и доработке каждой детали, поэтому „Eclectic Ruiner”, выпущенный в конце 2022 года, является их вторым полным альбомом и настоящим продолжением!
https://open.spotify.com/artist/4CowZUNi4fqCsYK3IeeBGk
https://blamekandinsky.bandcamp.com/album/eclectic-ruiner
https://www.youtube.com/channel/UCZUs8D7MWhlPpXCCS57YfWg
https://www.instagram.com/blamekandinsky
https://www.facebook.com/BlameKandinskyBand

JOTKA (Варшава) (Abstract/Ambient / Post-Triphop / Industrial)
„Я мультимедийная „артистка”, я играю спектакли, основанные на импровизации, исходящей от электроники, которую я создаю, которая колеблется вокруг эмбиента, индустриала, фри-джаза, пост-трипхопа или даба, однако эти элементы только для иллюстрации – каждое выступление имеет разный эффект, а это будет основано на более минималистичной обстановке – я буду играть одна, без моего одиночного живого оркестра в форме Teethmark, так что гораздо больший контроль возьмет на себя эмбиент, транс и более интимный подход. Как всегда, меня будут сопровождать мои визуальные эффекты, которые также принимают немного другую форму для каждого концерта. „~Jotka.
https://linktr.ee/therealjotka

Мы предлагаем взнос 30 зл (помните, что вы можете заплатить больше или меньше)
Независимый Социально-Культурный Центр „Postój”
Вроцлав ул. Металлистов 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Безопасное и свободное от алкоголя и опьяняющих веществ место.


UA:
Не піддаємося! Діємо!
У найближчі вихідні нас чекають день за днем враження! Після п’ятничного Сумного Дня vol.2 і суботнього DoD#4 у Вроцлаві – CRK, 27.05 на якому ми будемо з їжею і дістром Постою. Настав час закінчити грецьким математичним подихом пост-хардкору у вигляді Blame Kadinsky! Повіє також Jotka, забезпечуючи галасливі і мінімалістичні звукові переживання. І все це в атмосфері „недільного вечора” і відпочинку. Просимо вас принести свої ковдри для лежання. Чай забезпечимо!

BLAME KADINSKY (Афіни) (Math / Post-Hardcore / Metalcore )
Blame Kandinsky розпочав свою діяльність наприкінці 2012 року.
Їх дебютний EP „Pink Noise Motel” був готовий в 2014 році, демонструючи всебічну групу розрахункового хаосу. Їх перший повноформатний альбом „Spotting Elegance In Chaos” був записаний на 100% наживо і випущений в березні, 2017. Він відобразив саму суть групи, просоченої творчою традицією The Dillinger Escape Plan, Botch, The Chariot і Every time I Die. Потім вони провели три роки, гастролюючи по Балканах та більшій частині Європи до кінця 2019 року. У той час як світ буквально змінився на початку 2020 року, група повністю зосередилася на композиції та доопрацюванні кожної деталі, тому „Eclectic Ruiner”, випущений наприкінці 2022 року, є їх другим повним альбомом і справжнім продовженням!
https://open.spotify.com/artist/4CowZUNi4fqCsYK3IeeBGk
https://blamekandinsky.bandcamp.com/album/eclectic-ruiner
https://www.youtube.com/channel/UCZUs8D7MWhlPpXCCS57YfWg
https://www.instagram.com/blamekandinsky
https://www.facebook.com/BlameKandinskyBand

Jotka (Варшава) (Abstract / Ambient / Post-Triphop / Industrial )
„Я мультимедійна „артистка”, я граю вистави, засновані на імпровізації, що виходить від електроніки, яку я створюю, яка колихається навколо ембієнту, індустріалу, фрі-джазу, пост-трипхопу або дабу, однак ці елементи тільки для ілюстрації – кожен виступ має різний ефект, а цей буде засновано на більш мінімалістичній обстановці – я буду грати одна, без мого одиночного живого оркестру у формі Teethmark, так що набагато більший контроль візьме на себе ембієнт, транс і більш інтимний підхід. Як завжди, мене супроводжуватимуть мої візуальні ефекти, які також мають дещо іншу форму для кожного концерту. „~Jotka.
https://linktr.ee/therealjotka

Ми пропонуємо внесок 30 злотих (пам’ятайте, що ви можете заплатити більше або менше)
Незалежний Соціально-Культурний Центр”Postój”
Вроцлав вул. Металістів 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Безпечне і вільне від алкоголю і п’янких речовин місце.

Skip to content