Nostalgiczny poniedziałek, koncert Maudit Dragon, Zachary

,

(PL, EN)

03.07.2023, 19:00


PL:

Zapraszamy na nostalgię pierwszego poniedziałku lipca. Nie wiadomo czy w upalny wieczór czy podczas letniej burzy, ale na pewno będzie to niesamowicie klimatyczny poniedziałek. I chociaż zapraszamy do tańców przy muzyce, to chcemy by był to spokojny wieczór pełen tego co zawsze na Postoju. Rozmów, natury, pociągów, śmiechu i muzyki.

Zachary (Wrocław, Singer-Songwriter/Indie/Pop/Chillout)
Zachary to 26 letni muzyk pochodzący z Torunia, obecnie zamieszkały we Wrocławiu, który w swojej akustycznej muzyce z pogranicza alternatywy i indie folku pragnie w słuchaczach wywołać całe spektrum uczuć, od nostalgii aż po czystą radość. Jego ostatni album „Liminal Spaces” wydany we wrześniu 2022 roku jest podróżą przez miejsca przejściowe jego życia, opowiada o procesie samoakceptacji, cieszeniu się z prostych rzeczy i intymności.

https://zachary2.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/4fjc3akytrbCR5vbvauN6J
https://www.instagram.com/szymonmanskiphotos/

Maudit Dragon (Grenoble, Francja, grunge/punk/alterative/post-punk)
Maximumrockandrool piszą o nich tak: „Ten trzyczęściowy zespół z Grenoble we Francji po prostu rządzi. Jak na debiutancki LP, te piosenki są mądre ponad swoje lata, z produkcją, która nie jest przesadnie dopracowana. Wokal „Jo” waha się od wysokiego i lekkiego, do niskiego, napiętego wydobycia całkowitej siły, przypominającego chrapanie Brody’ego Dalle’a, szczególnie w otwierającym „Ailleurs”, który brzmi jak „Ask the Angels” DISTILLERS. Gitary są idealnie rozmyte, odzwierciedlając wokal, i tworzą ścianę dźwięku nad potężną perkusją – i czy słyszałem nawet jakieś klawisze w tle? Nie wyobrażam sobie, żeby ten album nie znalazł się w pierwszej dziesiątce 2022 roku. Wszystko, czego oczekuję od punkowego albumu: moc i siła zrównoważone harmonią i delikatnością. Przeklęty Smok wzywa, więc słuchajcie.”
A my dodajemy, słuchajcie na żywo! nawet w poniedziałki.

https://linktr.ee/distortiaofficial

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN:
We invite you to enjoy the nostalgia of the first Monday in July. Whether it’s on a hot evening or during a summer storm remains to be seen, but it’s sure to be an incredibly atmospheric Monday. And while we invite you to dance to the music, we want it to be a quiet evening full of what we always do at Postój. Conversations, nature, trains, laughter and music.

Zachary (Wroclaw, Singer-Songwriter/Indie/Pop/Chillout)
Zachary is a 26-year-old musician originally from Toruń, now based in Wroclaw, Poland, who in his acoustic music, bordering on alternative and indie folk, wants to evoke a whole spectrum of feelings in his listeners, from nostalgia to pure joy. His latest album „Liminal Spaces,” released in September 2022, is a journey through the transitional places of his life, and talks about the process of self-acceptance, enjoying simple things and intimacy.

https://zachary2.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/4fjc3akytrbCR5vbvauN6J
https://www.instagram.com/szymonmanskiphotos/

Maudit Dragon (Grenoble, France, grunge/punk/alternative/post-punk)
Maximumrockandrool write about them this way: „This three-piece band from Grenoble, France simply rules. For a debut LP, these songs are wise beyond their years, with production that isn’t overly polished. „Jo’s” vocals range from high and light, to a low, strained extraction of total power, reminiscent of Brody Dalle’s snarling, especially in the opener „Ailleurs,” which sounds like DISTILLERS’ „Ask the Angels.” The guitars are perfectly fuzzy, mirroring the vocals, and create a wall of sound over the powerful drums – and did I even hear any keyboards in the background? I can’t imagine this album not being in the top 10 of 2022. Everything I expect from a punk album: power and strength balanced with harmony and delicacy. Cursed Dragon is calling, so listen up.”
And we add, listen live! Even on Mondays.

https://linktr.ee/distortiaofficial

We suggest a contribution of PLN 30 (Remember you can pay more or less)

Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free of alcohol and drugs.

Skip to content