Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Oddolne Dni Wspólnoty


(PL, EN)

02.07.2023, 11:00 – 17:00


PL:

Zapraszamy wszystkich na wspólne tworzenie i otwarcie ,,Galerii Sztuki Na Palisadzie” – chcemy aby płot który otacza Postój posłużył jako galeria sztuki ciesząca oko przechodniów! Tego dnia odbędą się również warsztaty oraz ognisko. A to wszystko odbędzie się w:
Niedzielę, 2 lipca, od 11:00 do 17:00

Zapraszamy całą wspólnotę sąsiedzką na piknik, aby zadać nam pytania, poznać nas posiedzieć i wypić razem lemoniadę. Zachęcamy do zabrania jedzenia do poczęstunku, mile są widziane dzieci oraz czworonogi 🙂
Oprócz tego, zapraszamy wszystkie osoby do stworzenia wspólnie „Galerii Sztuki Na Palisadzie”, czyli serii obrazów, grafik i sztuki, które zostaną zamontowane na palisadzie Oddolnego Centrum Społeczno Kulturalnego Postój. Otwarcie tej galerii będziemy biesiadnie świętować wraz z uroczystym, wspólnym przecięciem wstążki. Uwaga, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych aby zrobić swoją pracę, sztuka jest dla każdego!

Przestrzeń Postój jest bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.

Harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco:

 • 11:00 Start wspólnego tworzenia sztuki. Przedstawimy wam materiały do tworzenia i koncepcję, wysłuchamy waszych uwag czy propozycji oraz pomysłów i zaczniemy razem tworzyć. Do godziny 16 można kontynuować swoją prace jak i brać udział w następnych atrakcjach
 • 12:00 – 13:00 Malowanie twarzy, zapraszamy najmłodszych jak i osoby dorosłe
 • 13:00 – 14:00 Warsztat języka migowego prowadzony przez grupę Zrób to Migiem
 • 14:00 – 15:00 Warsztat z cyberbezpieczeństwa inkluzywnego
 • 15:00 – 16:00 Krótki warsztat emocjonalny z doceniania
 • 16:00 Oficjalne otwarcie galerii na palisadzie!

Po otwarciu galerii rozpocznie się wspólna biesiada przy ognisku i gry towarzyskie.
Podczas wydarzenia będą dostępne stoiska z oddolnym rękodziełem oraz stoiska pomocowych, prospołecznych grup nieformalnych i organizacji.

Wydarzenie jest bezpłatne

Jednak będzie opcja wsparcia nas, wrzuceniem dobrowolnych datków do puszki, aby pokryć koszta wydarzenia.

Wezwanie do tworzenia!
Temat przewodni pierwszego sezonu to: ,,Wspólnota’’.
Galeria na palisadzie, to galeria która powstanie na frontowym płocie/palisadzie zbudowanej z drewnianych bali, ochraniających OCSK Postój po ataku faszystów. Dziennie obok niej przechodzi ponad 100 osób, a w dni wolne jeszcze więcej. Galeria powstaje by dotrzeć z oddolną, zaangażowaną społecznie sztuką do wielu nowych osób i wypełniać świat.
Przyjmujemy każdą sztukę w każdej branży formie, nie naruszającą krótkich zasad:
przyjazna dla osób w każdym wieku, czyli nie eksponująca pełnej nagości, brutalnej przemocy, przekleństw.

Warunki techniczne: sztuka musi być z materiałów wodoodpornych i trwałych takich jak:
Forma płaska: sklejka, zabezpieczona płyta meblowa, plastikowe arkusze bądź plandeki (na przykład z banerów reklamowych)
Rzeźba: Wszystko co wytrzyma wodę i słońce, oraz co będziemy mieli jak zamontować.
Możemy udostępnić ci „płótno” w formie zagruntowanej sklejki szalunkowej o dowolnych wymiarach. Możemy także pokryć twoją gotową pracę lakierem wodoodporny przed wieszaniem. Jeśli chcesz uczestniczyć w procesie zawieszania i wybierania miejsca, musisz być w OCSK Postój w niedzielę 2 lipca do godziny 15. O tym czasie nastąpi wieszanie sztuki. Oprócz przyniesienia gotowej pracy, możecie tworzyć ją od 11:00 2 Lipca podczas Dnia Wspólnoty, udostępnimy trochę farb, jednak prosimy o zabranie ze sobą materiałów jakich potrzebujecie.

Wiemy również, że możecie bać się o bezpieczeństwo w kontekście ataków które były na nasze Centrum. Robimy co w naszej mocy aby OCSK Postój było tak jak najbezpieczniejszym miejscem, jak tylko się da.
Do zobaczenia!

Oddolne Centrum Społeczno Kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN:

Grassroots Community Days

Everyone is invited to the joint creation and opening of the ,,Art Gallery on the Palisade”. – we want the fence that surrounds the OCSK Postój to serve as an art gallery to please the eye of passers-by! There will also be workshops and a bonfire that day. And all this will take place in:
Sunday, 2 July, 11:00 to 17:00

We invite the whole neighbourhood community to a picnic to ask us questions, get to know us, sit and drink lemonade together. We encourage you to bring food for refreshments, children and pets are welcome 🙂 .
In addition to this, we invite everyone to create together an „Art Gallery on the Palisade”, which is a series of paintings, prints and art that will be mounted on the palisade of the Standstill Community and Cultural Centre. We will celebrate the opening of this gallery with a festive communal ribbon cutting. Please note, you do not need to have artistic skills to make your work, art is for everyone!

The Postój space is safe and free of alcohol and drugs.

The festival schedule is as follows:

 • 11:00 Start of collaborative art-making. We will introduce you to the creation materials and concept, listen to your comments or suggestions and ideas and start creating together. Until 16:00 you can continue your work and take part in the following attractions
 • 12:00 to 13:00 Face painting, young and old alike welcome
 • 13:00 to 14:00 Sign language workshop led by the Zrób To Migiem group
 • 14:00 to 15:00 Workshop on inclusive cyber security
 • 15:00 to 16:00 Short emotional appreciation workshop
 • 16:00 Official opening of the gallery on the palisade!

The gallery opening will be followed by a communal bonfire feast and social games.
During the event there will be stalls with grassroots handicrafts and stalls from supportive, pro-social informal groups and organisations.

The event is free of charge.

However, there will be an option to support us by dropping voluntary donations into a can to cover the cost of the event.

A call to creation!
The theme for the first season is: „community„.
The gallery on the palisade, is a gallery that will be created on the front fence/palisade built of wooden logs, protecting the OCSK Standstill after the fascist attack. More than 100 people pass by it every day, and even more on their days off. The gallery is created to reach many new people with grassroots, socially engaged art and slowly fill the world.
We accept any art in any form. Without violating the short rules:
friendly to people of all ages, i.e. not exposing full nudity, brutal violence or swearing.

Technical conditions: art must be of waterproof and durable materials such as:
Flat form: plywood, protected furniture board, plastic sheets or tarpaulins (for example from advertising banners)
Sculpture: anything that can withstand water and sun, and that we will have the means to mount.
We can provide you with a 'canvas’ in the form of primed shuttering plywood of any size. We can also coat your finished work with waterproof varnish before hanging. If you would like to participate in the hanging and site selection process, you will need to be at the OCSK Stopover on Sunday 2 July by 3 p.m. At this time the art hanging will take place. In addition to bringing your finished work, you can create your work from 11am on 2 July during the Community Day, we will make some paint available, but please bring whatever materials you need.

The Grassroots Socio-Cultural Centre Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free from alcohol and drugs.

Skip to content