Podsumowanie festiwalu „Powstań Postój” oraz pomocy finansowej


PL (eng below)

Zapowiadane podsumowanie po festiwalu „Powstań Postój” przerodziło się w podsumowanie zbiórki i pomocy finansowej, jaką otrzymałyśmy po atakach faszystów.

O festiwalu możemy powiedzieć krótko: „Dziękujemy!”. Cudownie było zobaczyć nowe i stare twarze. Wszyscy artyści zrobili cudowną robotę, a klimat, jaki wszyscy razem stworzyłyśmy, był wzruszający. Festiwal zakończyłyśmy bardzo zmęczone i, szczerze mówiąc, z lekkim minusem finansowym, ale nie zniechęciło nas to, bo najważniejsze było go zrobić i otworzyć znów Postój! Mamy nadzieję, że następnym razem uda się wpaść wam w większej liczbie i przyprowadzić znajomych!
A okazji będzie wiele, oprócz benefitu na białoruską rewolucję 15go kwietnia, kwiecień ma jeszcze kilka niespodzianek, o których za niedługo opowiemy, tak jak i o dalszych planach, których nie możemy się doczekać.

Co do podsumowania, widzicie je w grafice tego tekstu, szczegóły znajdziecie poniżej. Cóż, jesteśmy dumne z siebie, że udało nam się zrobić tyle za te środki, i z wszystkich, którzy je nam przekazali, za to że było ich tyle!

 1. Płot/Palisada: 4500 zł.
  Płot w całości powstał z odzysku, choć i tak musieliśmy płacić za większość materiałów, ceny jednak w porównaniu do rynkowych były bardzo niskie, pomoc przy jego stawianiu zapewniona przez wiele osób sprawiła, że było to możliwe! Przed nami jeszcze jego ozdabianie i poprawki, ale już spełnia swoją rolę i dodaje nam pewności. Ktoś dzięki niemu nazwał OCSK Postój „Wrocławskim Biskupinem”.
 2. Kamery/Alarm: 1000 zł
  Wybieranie odpowiednich rozwiązań długo zajęło, udało się jednak dokonać dobrych zakupów, które spełniają nasze potrzeby i działają.
 3. Tymczasowe zabezpieczenie wybitych okien zaraz po atakach: 800 zł
  Nie da się zrobić porządnie wszystkiego od razu. By więc Postój nie zamarzł przez brak szyb, a osoby czuły się bezpiecznie, wstawiono szybko tymczasowe osłony, które po końcowych naprawach zdjęto.
 4. Wymiana okien/szyb: 1000 zł
  Nieoceniona jest tutaj pomoc jednego z oddolnych wrocławskich kolektywów, który sam wyciął i przekazał nam odpowiednie szyby. Udało się kupić też okazyjnie używane okna w lepszym standardzie niż te, które zostały zniszczone, a nakład prac przy wymianie szyb a wymianie całego okna z framugą jest podobny, postawiłyśmy więc na nie tyle naprawę zniszczeń, co poprawę.
 5. Kurtyny przeciw wybiciu na szyby: 2600 zł.
  To jeden z droższych zakupów, dzięki pomocy jednej z osób udało się jednak i tak kupić taniej. Kurtyny mają chronić nas w przyszłości przed następnymi dużymi wydatkami na remonty. Póki co spełniają jednak swoje zadanie podczas licznych testów. Montaż kurtyn to znów głównie materiały z odzysku i nasza praca.
 6. Zamki/kłódki/zabezpieczenia. Sprzęt do samoobrony i ostrzegania: 1100 zł
  Oczywistości przy zabezpieczaniu otoczenia, dużo materiałów zostało nam jednak podarowanych za darmo, bardzo za to dziękujemy! O sprzęcie do samoobrony nie będziemy się rozgadywać.
 7. Pomoc w opłaceniu czynszu i opłat OCSK Postój podczas czasu braku wydarzeń: 2000 zł:
  Prawie 3 miesiące OCSK Postój nie organizował wydarzeń, z których składki są ważną częścią budżetu. Osoby w kolektywie przez poświęcanie ogromnej ilości czasu na remonty i zabezpieczenia siłą rzeczy nie zarabiały na tyle by móc płacić tyle ile chciały by składek na OCSK Postój, stąd potrzebna była pomoc w utrzymaniu miejsca.
 8. Pomoc osobie pobitej: 1500 zł
  Pomoc została wydana na wymianę telefonu, zapomogę w formie oddolnego zasiłku chorobowego na czas dochodzenia do zdrowia po pobiciu.
 9. Zakup niezbędnych narzędzi, paliwo do agregatu podczas remontów, paliwo do aut na transporty: 1000 zł
  Część narzędzi, z którymi zaczynaliśmy Postój, popsuła się po drodze, a by móc wykonać samodzielnie remonty, musieliśmy je zakupić. Paliwo to wiadomo, paliwo 🙂
 10. Dodatkowe oświetlenie solarne i zwykłe: 500 zł
  Bez światła na podwórku ciężko dostrzec że cokolwiek się w nocy nie tak dzieje 🙂

Oprócz zbiórki online dostaliśmy także znaczące wsparcie bezpośrednie od oddolnych kolektywów z Polski i zagranicy. Bardzo to pomogło, bo, oczywiście, przez szalejącą inflację zakładany budżet nie wystarczył.

Dostaliśmy także grant kryzysowy funduszu Feministycznego Femfund, który w całości przeznaczamy na tworzenie instalacji elektrycznej off gridowej, przystosowanej także do przejścia na on grid w dalszej przyszłości.


Bez waszej pomocy nie było by Oddolnego Centrum Społeczno Kulturalnego Postój.
To, że jest, jest dla nas niesamowicie ważne. Dziękujemy!
Na tą chwilę zamykamy zrzutkę. Mamy to, czego potrzebowałyśmy. Być może za jakiś czas uruchomimy inną formę zdalnego wsparcia OCSK Postój. Teraz jednak zachęcamy do odwiedzania nas na wydarzeniach i poza nimi! Przypominamy też, że mamy listę przedmiotów dla nas niezbędnych, a dla was, być może, zbędnych: https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/podsumowanie-miesiaca-i-lista-potrzebnych-rzeczy/#rzeczy
Gdyby ktoś jednak wciąż chciał nas wesprzeć online w tym momencie, zachęcamy do wpłat z dopiskiem „OCSK Postój” na stowarzyszenie Wspólne Oparcie. https://wspolneoparcie.org/wsparcie-organizacji/
Na koniec chcemy podzielić się tekstem utworu (i całym utworem) ważnego dla nas zespołu Aporia, który pięknie opowiada to co chcemy przekazać.

„to co mam ja
to co masz ty

spotkałem kiedyś człowieka
z mądrością w oczach powiedział
współpraca to coś co wzmacnia
ja wzmacniam ciebie
ty wzmacniasz mnie
prosta zasada koegzystencji
tego by razem żyć

stanowienie według własnych reguł
chociaż tego swojego skrawka
tego miejsca, które jesteśmy
jeszcze w stanie uratować
tego miejsca gdzie znajduję się ja
tam gdzie zaproposzona jesteś Ty
tego miejsca gdzie znajduję się ja
tam gdzie zaproposzony jesteś Ty

wyszarpnąć ją z pazernych rąk
trzymać, mieć tą przestrzeń
i uwolnić ją”

Aporia ~ Uwolnij Przestrzeń
https://aporiaaporia.bandcamp.com/track/uwolnij-przestrze


ENG

The announced summary after the „Powstań Postój!” festival has turned into a summary of the collection and financial support we received after the fascist attacks.

We can briefly say „Thank you!” about the festival. It was wonderful to see new and old faces. All the artists did a wonderful job and the atmosphere we all created together was uplifting. We ended the festival very tired and, frankly, with a slight financial disadvantage, but this did not discourage us, because the most important thing was to make it and open the Stand again! We hope that next time you can drop in in greater numbers and bring your friends!
And there will be plenty of opportunities, apart from the benefit for the Belarusian revolution on 15go April, April has a few more surprises which we will tell you about soon, as well as further plans which we are looking forward to.

As for the summary, you can see it in the graphic of this text, you will find the details below. Well, we are proud of ourselves for doing so much with the funds, and of everyone who donated to us, for being so much!

1. Fence/Palisade: 4500 PLN
The fence was entirely recycled, although we still had to pay for most of the materials, but the prices were very low compared to the market, the help in putting it up provided by many people made it possible! We still have to decorate and improve it, but it is already doing its job and giving us confidence. Thanks to it, someone has called the OCSK Stand the „Wrocław Biskupin”.

2. Cameras/Alarm: 1,000 PLN
It took a long time to choose the right solutions, but we managed to make good purchases that meet our needs and work.

3. Temporary protection of broken windows immediately after the attacks: 800 PLN
It is impossible to do everything properly at once. So to ensure that the Stand did not freeze due to the lack of glazing and that people felt safe, temporary covers were quickly put in place and removed after the final repairs.

4. Replacement of windows/glass: 1,000 PLN
The help of one of Wrocław’s grassroots collectives was invaluable here, who cut and donated the appropriate glass themselves. We were also able to buy bargain second-hand windows of a better standard than the ones that had been damaged, and the work involved in replacing the glass and replacing the entire window and frame is similar, so we focused not so much on repairing the damage as on improving it.

5. Anti-bump curtains for the windows: 2600 PLN.
This is one of the more expensive purchases, but thanks to the help of one person we managed to buy cheaply anyway. The curtains are supposed to protect us in the future from further large renovation costs. For the time being, however, they have served their purpose in numerous tests. The installation of the curtains is again mainly recycled material and our work.

6. Locks/locks/securities. Self-defence and warning equipment: 1,100 PLN
Obvious things when securing the environment, however, a lot of materials were donated to us for free, thank you very much for that! We will not talk about self-defence equipment.

7. Helping to pay the rent and fees of the OCSK Standing during non-event times: 2000 PLN:
For almost 3 months OCSK Standstill did not organise events, of which contributions are an important part of the budget. People in the collective by spending a huge amount of time on repairs and security necessarily did not earn enough to be able to pay as much as they would have liked in contributions to the OCSK Standstill, hence help was needed to maintain the venue.

8. Assistance to the person beaten: 1500 PLN
The aid was spent on replacing the phone, relief aid in the form of a grassroots sickness allowance while recovering from the beating.

9. Purchase of necessary tools, fuel for the generator during repairs, fuel for cars for transports: 1000 PLN
Some of the tools we started the Standstill with broke down along the way, and in order to be able to do the repairs ourselves, we had to purchase them. Fuel is, as you know, fuel 🙂

10. Additional solar and ordinary lighting: 500 PLN
Without lights in the yard it’s hard to see that anything goes wrong at night 🙂

In addition to the online collection, we also received significant direct support from grassroots collectives from Poland and abroad. This helped a lot because, of course, due to rampant inflation, the assumed budget was not enough.

We also received an emergency grant from the Feminist Fund, which we are using entirely for the creation of an off-grid electrical installation, which will also be adapted for the transition to on-grid in the further future.


Without your help, there would not be a Grassrots Social and Cultural Centre „Postój”.
The fact that there is, is incredibly important to us. Thank you!
For this moment we are closing the fundraising. We have what we needed. Perhaps in some time we will launch another form of remote support for OCSK Postój. But for now, we encourage you to visit us at events and beyond! We would also like to remind you that we have a list of items that are essential for us and perhaps unnecessary for you: https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/podsumowanie-miesiaca-i-lista-potrzebnych-rzeczy/#rzeczy
However, if anyone would still like to support us online at this time, we encourage you to donate with the note „OCSK Standstill” to the Common Support association.
Finally, we would like to share the lyrics of a song (and the whole song) by the important band Aporia, which tells beautifully what we want to convey.

„to co mam ja
to co masz ty

spotkałem kiedyś człowieka
z mądrością w oczach powiedział
współpraca to coś co wzmacnia
ja wzmacniam ciebie
ty wzmacniasz mnie
prosta zasada koegzystencji
tego by razem żyć

stanowienie według własnych reguł
chociaż tego swojego skrawka
tego miejsca, które jesteśmy
jeszcze w stanie uratować
tego miejsca gdzie znajduję się ja
tam gdzie zaproposzona jesteś Ty
tego miejsca gdzie znajduję się ja
tam gdzie zaproposzony jesteś Ty

wyszarpnąć ją z pazernych rąk
trzymać, mieć tą przestrzeń
i uwolnić ją”

Aporia ~ Uwolnij Przestrzeń
https://aporiaaporia.bandcamp.com/track/uwolnij-przestrze

Skip to content