Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu oraz środków odurzających.

Kontakt: ocsk-postoj@riseup.net


Smutny Dzień vol.2 Koncert: Trujące Kwiaty, Long time no talk, Nim nadejdzie jesień


[PL, EN, UA, RU]


PL: piątek, 26 Maj, 2023, 18:00

Dzień przed świętem emo, organizowanym przez Daleko od domu booking, robimy smutny dzień vol.2 i tym samym tworzymy najbardziej emocjonalny weekend na świecie (chyba). Jak na poprzednim, nie zabraknie sztuki, krótkich smutnych filmów no i niesamowitej muzyki! A chociaż wszyscy będą smutni, to na pewno nikt nie będzie głodny czy spragniony. W smutkach znajdziemy spokój, wsparcie i nadzieję! Smutki będziecie mogli też wziąć na wynos, bo Trujące kwiaty i Long time no talk będą promować swoje nowe płytki!

Krzyczeć będą:

TRUJĄCE KWIATY [Maków Mazowiecki]
https://www.youtube.com/watch?v=usLXKSyyRRI
„wchodzi w głowę i buja mn fajbie”, „takie klimaty radiohead”, „jest kox”, „nienawidzę muzyki” to tylko niektóre stwierdzenia opisujące ekspresjonistyczne brzmienie trujących kwiatów. duet powstały w Makowie Mazowieckim gra lo-fi emo dla lo-fi ludzi. nagrywka w pokoju, użalanie się nad sobą, darcie mordy i lekkie gitary

NIM NADEJDZIE JESIEŃ [Wrocław]
https://www.youtube.com/watch?v=0q4UtLSIlf4
Mieszany skład z Wrocławia/Warszawy, gramy screamo. Noo jest głośno, ale przysięgamy jesteśmy mili, czasem nawet zagramy przyjemne dla ucha melodie. Mamy mocną wczutę, ale po gigu wokalista wszystkich wyprzytula, wbijajcie z nami potupać.
Cytując gitarzystę:
„Tremolo picking to ambrozji smak, dawaj
Muzyka ta sprawia, że serce bije mocniej
Więcej i wiecej, nie ma prawdziwszej od niej
Screamo rządzi, a czapki beanie nikomu nie obce”

LONG TIME NO TALK [Warszawa]
https://youtu.be/9n1HrtebaYU
Muzyka z reklamy samochodów, ale taka miła gitarowa i ogólnie czilerka, chociaż czasem rykną.

FILMY: (jeszcze się zastanawiamy)

SZTUKA: Będziemy wspólnie robić super sztukę na dworze, szczegóły bliżej wydarzenia! (Poszukaj bazgrołów z starych zeszytów)

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław, Metalowców 59b
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN: Friday, 26 May, 2023, 18:00

Sad day vol.2 Concert: Trujące Kwiaty/Long time no talk/Nim nadejdzie jesień

The day before the emo fest @ organised by „Daleko od domu” booking, we are doing sad day vol.2 and thus creating the most emotional weekend in the world (probably). Like the previous one, there will be art, short sad films and amazing music! And although everyone will be sad, certainly no one will be hungry or thirsty. In sadness you will find peace, support and hope! You will also be able to take your sorrows with you, because Trujące Kwiaty and Long Time No Talk will be promoting their new albums!

The shouts will be:

TRUJĄCE KWIATY [Maków Mazowiecki]
https://www.youtube.com/watch?v=usLXKSyyRRI
„it gets in your head and boogies my pipe”, „that kind of radiohead vibe”, „it’s kox”, „I hate music” are just some of the statements describing the expressionistic sound of Poison Flowers. the duo formed in Maków Mazowiecki plays lo-fi emo for lo-fi people. recording in a room, feeling sorry for themselves, rumbling and light guitars

NIM NADEJDZIE JESIEŃ [Wroclaw]
https://www.youtube.com/watch?v=0q4UtLSIlf4
Mixed line-up from Wrocław/Warsaw, we play screamo. It’s noisy, but we swear we’re nice, sometimes we even play ear-pleasing tunes. We’ve got a strong groove, but after the gig the vocalist gets everyone riled up, come stomp with us.
To quote the guitarist:
„Tremolo picking is the taste of ambrosia, come on.
This music makes the heart beat harder
More and more, there is none truer than it
Screamo rules, and beanie hats are no stranger to anyone”

LONG TIME NO TALK [Warsaw]
https://youtu.be/9n1HrtebaYU
Music from a car commercial, but such a nice guitar and general chill, although they do roar occasionally.

FILMS: (we are still thinking about it)

ART: We’ll be doing some super art together outside, details closer to the event! (Look for scribbles from old notebooks).

We suggest a contribution of 30 PLN (Remember you can pay more or less)
Grassroots social and cultural centre „Postój”
Wrocław, street Metalowców 59b
A space that is safe and free from alcohol and drugs.


UA: п’ятниця, 26 травня, 2023, 18:00

Сумний День vol.2 Концерт: Trujące Kwiaty / Long time no talk / Nim nadejdzie jesień

За день до святкування емо, організованого daleko od domu booking, ми робимо Сумний День vol.2 і тим самим створюємо самі емоційні вихідні в світі (ніби як). Як і минулого разу, не буде бракувати мистецтва, коротких сумних фільмів та дивовижної музики! І хоча всім буде сумно, ніхто не буде голодним чи спраглим. У смутку ми знайдемо спокій, підтримку і надію! Смуточки ви також зможете взяти з собою, адже Trujące Kwiaty і Long time no talk привезуть свої нові альбоми!

Кричати будуть:

TRUJĄCE KWIATY [Маков Мазовецький]
https://www.youtube.com/watch?v=usLXKSyyRRI
„входить в голову і качає”, „така атмосфера radiohead”,”вогонь”,” я ненавиджу музику ” – ось лише деякі з тверджень, що описують експресіоністське звучання Trujące Kwiaty. Дует, сформований в Макові Мазовецькому, грає Lo-fi emo для Lo-fi людей. Запис у кімнаті, жалість до себе, крики та легкі гітари

NIM NADEJDZIE JESIEŃ [Вроцлав]
https://www.youtube.com/watch?v=0q4UtLSIlf4
Змішаний склад з Вроцлава / Варшави, ми граємо скримо. Таа, голосно, але, клянусь, ми добрі, іноді ми навіть граємо приємні для вуха мелодії. Нас сильно втягує, але після гіга вокаліст всіх заобнімає, приходьте з нами потупотіти,
Цитуючи гітариста:
„Тремоло-це амброзії смак, давай
Ця музика змушує серце битися сильніше
Більше і більше, немає більш правдивої, ніж вона
Скримо править, а шапки beanie нікому не чужді”

LONG TIME NO TALK (Варшава)
https://youtu.be/9n1HrtebaYU
Музика з реклами автомобілів, але така приємно-гітарна і взагалі чілловая, хоча іноді крикнуть.

ФІЛЬМИ: (ми ще вибираємо)

МИСТЕЦТВО: ми будемо разом робити супер-мистецтво у дворі, подробиці ближче до події! (Шукайте каракулі зі старих зошитів)

Ми пропонуємо внесок 30 злотих (пам’ятайте, що ви можете заплатити більше або менше)
Незалежний Соціально-Культурний Центр”Postój”
Вроцлав вул. Металістів 59b
Безпечне і вільне від алкоголю і п’янких речовин місце.


RU: пятница, 26 мая, 2023, 18:00

Грустный День vol.2 Концерт: Trujące Kwiaty/Long time no talk/Nim nadejdzie jesień

За день до праздника эмо, организованного Daleko od domu booking, мы делаем Грустный День vol.2 и тем самым создаем самые эмоциональные выходные в мире (вроде как). Как и в прошлый раз, не будет недостатка в искусстве, коротких грустных фильмах и потрясающей музыке! И хотя всем будет грустно, никто не будет голодным или жаждущим. В грусти мы найдем покой, поддержку и надежду! Грустинки вы также сможете взять с собой, ведь Trujące Kwiaty и Long time no talk привезут свои новые альбомы!

Кричать будут:

TRUJĄCE KWIATY [Маков Мазовецкий]
https://www.youtube.com/watch?v=usLXKSyyRRI
„входит в голову и качает”, „такая атмосфера radiohead”,” огонь”,” я ненавижу музыку ” – вот лишь некоторые из утверждений, описывающих экспрессионистское звучание Trujące Kwiaty. Дуэт, сформированный в Макове Мазовецком, играет lo-fi emo для lo-fi людей. Запись в комнате, жалость к себе, крики и легкие гитары

NIM NADEJDZIE JESIEŃ [Вроцлав]
https://www.youtube.com/watch?v=0q4UtLSIlf4
Смешанный состав из Вроцлава / Варшавы, мы играем скримо. Даа, громко, но, клянусь, мы добрые, иногда мы даже играем приятные для уха мелодии. Нас сильно втягивает, но после гига вокалист всех заобнимает, приходите с нами потопотать.
Цитируя гитариста:
„Тремоло – это амброзии вкус, давай
Эта музыка заставляет сердце биться сильнее
Больше и больше, нет более правдивой, чем она
Скримо правит, а шапки beanie никому не чужды”

LONG TIME NO TALK (Варшава)
https://youtu.be/9n1HrtebaYU
Музыка из рекламы автомобилей, но такая приятно-гитарная и вообще чилловая, хотя иногда крикнут.

ФИЛЬМЫ: (мы еще выбираем)

ИСКУССТВО: мы будем вместе делать супер-искусство во дворе, подробности ближе к событию! (Ищите каракули из старых тетрадей)

Мы предлагаем взнос 30 зл (помните, что вы можете заплатить больше или меньше)
Независимый Социально-Культурный Центр „Postój”
Вроцлав ул. Металлистов 59b
Безопасное и свободное от алкоголя и опьяняющих веществ место.

Skip to content