Smutny Dzień vol.3 Koncert Gillian Carter, Gros Enfant Mort, MĘTY oraz smutna sztuka

,

(PL, EN, UA)

2023.07.26


PL:

Smutny Dzień vol.3 Gillian Carter/Gros Enfant Mort/MĘTY+smutna sztuka!

W środku lata do Postoju przybywają dwie ekipy smutnych i niezwykłych artystów, Gillian Carter z USA, a dokładniej z Orlando na Florydzie, a z nimi Francuskie Gros Enfant Mort. Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce w którym się zatrzymają. Ugośćmy ich ze smutkiem, sztuką, nadzieją i przyjemnością jaką daje wyrażanie emocji, o które w całym tym „emo” chyba chodzi! Pomogą nam w tym przyjaciele, lokalne dziwolągi czyli MĘTY, oraz mamy nadzieję jak najliczniejsze grono przybyszów i wspólna, smutna sztuka!
Krzyczeć będą:

GILLIAN CARTER (USA, Orlando, Floryda)
„Próba zaklinowania Gillian Carter w typowej muzycznej niszy po prostu nie jest warta czasu, który można by poświęcić na słuchanie ich muzyki. Oczywistymi elementami słyszalnymi w utworach zespołu są hardcore, screamo i noise, niesione przez niekończące się fale uderzających bębnów, bolących riffów i zniekształconych wrzasków. Ale potem fragment black-metalowego tremolo lub samotnej harmonijki przebije się przez utwór, zarówno wysyłając słuchacza do pętli, jak i brzmiąc idealnie w środku tego utworu. Zespół jest z pewnością eklektyczny, ale posiada jedność dźwięku, która łączy wszystko razem”.
Instagram: https://www.instagram.com/gilliancarterband/
Bandcamp: https://gilliancarter.bandcamp.com/
Youtube: https://youtu.be/W1VT4zDxOws

MĘTY (Wrocław)
Zaburzone, zakurzone i zadurzone bajtle serwujące swoją firmową noise/emo/americanę, tak bez mleka, jak i wstydu – wszystko dla fanów where’smydadrocka, grindrcore’u, screamhoe i mathwhore’u.
https://www.facebook.com/emoamericana
https://instagram.com/mety_metliki

Gros Enfant Mort (Francja, Poitiers)
Gros Enfant Mort to solowy projekt perkusisty Johk 'a, Alexisa, po ich rozpadzie w 2019 roku. Materiał można opisać jako intensywny emocjonalnie rodzaj screamo, który łączy post-hardcore, punk, math-rock i shoegaze. Francuskie teksty przedstawiają głównie niepokój związany z życiem w świecie, który jest obrzydliwy na wiele sposobów, ale wciąż próbuje sobie z tym poradzić. Gros Enfant Mort wydali EP-kę pod własnym tytułem w 2019 roku i nowy pełny album zimą 2022 roku. Podczas występów na żywo utwory są wykonywane przez byłych członków Johk i Low Relief.
Instagram: https://www.instagram.com/grosenfantmort/
Bandcamp: https://grosenfantmort.bandcamp.com/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s_8OMXbRiZY

SZTUKA: Od 14 do 17 będziemy robić smutny mural, zachęcamy do współtworzenia, weźcie ciuchy które mogą się ubrudzić! Zachęcamy także do własnych pomysłów, jeśli chcesz tylko coś smutnego stworzyć u nas czy przynieść pokazać, pisz! Wszystko dogadamy.

ROZKŁAD JAZDY:
14-17 Wspólne malowanie muralu.
17-19 Relaks i rozmowy na podwórku
19:30 Męty
20:30 GILLIAN CARTER
21:30 Gros Enfant Mort

Jak zwykle smutnych smutno nakarmimy i napoimy, będą też distra!

Sugerujemy składkę 30 zł (Pamiętaj że możesz zapłacić więcej lub mniej)
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających.


EN:

Sad Day vol.3 by Gillian Carter/Gros Enfant Mort/METTY+ sad art!

In the middle of summer, two teams of sad and unusual artists are coming to Postój, Gillian Carter from the USA, more precisely from Orlando, Florida, and with them French Gros Enfant Mort. We are the only place in Poland where they will stop. Let’s accommodate them with sadness, art, hope and the pleasure of expressing emotions, which I guess the whole „emo” thing is about! We’ll be helped by our friends, the local freaks that is MĘTY, and hopefully as many newcomers as possible, and shared sad art!
Musicians will be:

GILLIAN CARTER (USA, Orlando, Florida)
„Gillian Carter’s attempt to wedge themselves into a typical musical niche simply isn’t worth the time spent listening to their music. The obvious elements heard in the band’s songs are hardcore, screamo and noise, carried by endless waves of pounding drums, pained riffs and distorted screams. But then a snippet of black-metal tremolo or a lone harmonica will blast through the song, both sending the listener into a loop and sounding perfectly in the middle of it. The band is certainly eclectic, but has a unity of sound that ties everything together.”
Instagram: https://www.instagram.com/gilliancarterband/
Bandcamp: https://gilliancarter.bandcamp.com/
Youtube: https://youtu.be/W1VT4zDxOws

MĘTY (Wroclaw)
Scuzzy, screechy and peachy kiddos serving their emo/noise/americanꜵ without any milk or shame. Something juicy for mathwhoreheads, something spicy for grindrcore lovers, something shady for screamhoe fans.
https://www.facebook.com/emoamericana
https://instagram.com/mety_metliki

Gros Enfant Mort (France, Poitiers)
Gros Enfant Mort is the solo project of Johk 's drummer, Alexis, following their breakup in 2019. The material can be described as an emotionally intense kind of screamo that combines post-hardcore, punk, math-rock and shoegaze. The French lyrics mainly depict the anxiety of living in a world that is disgusting in many ways, but still trying to cope. Gros Enfant Mort released a self-titled EP in 2019 and a new full-length album in the winter of 2022. During live performances, the songs are performed by former members of Johk and Low Relief.
Instagram: https://www.instagram.com/grosenfantmort/
Bandcamp: https://grosenfantmort.bandcamp.com/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s_8OMXbRiZY

ART: From 2-5pm we will be making a sad mural, we encourage you to co-create, bring clothes that can get dirty! We also encourage your own ideas, if you just want to create something sad with us or bring a show, write to us! We will arrange everything.

SCHEDULE:
14-17 Painting the mural together.
17-19 Relaxation and conversations in the courtyard
19:30 Męty
20:30 GILLIAN CARTER
21:30 Gros Enfant Mort
As usual the sad will be fed and watered, there will also be distros!

We suggest a contribution of PLN 30 (Remember you can pay more or less)
Grassroots social and cultural center „Postój”
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
A space that is safe and free of alcohol and drugs.


UA:

Сумний день vol.3 Gillian Carter/Gros Enfant Mort/MĘTY + сумне мистецтво!

В середині літа до Постою приїжджають два гурти сумних і незвичайних артистів, Джилліан Картер з США, а точніше з Орландо, штат Флорида, а разом з ними і французька Gros Enfant Mort. Ми – єдине місце в Польщі, де вони зроблять свою зупинку. Давайте зустрінемо їх із смутком, мистецтвом, надією та задоволенням, яке приходить від вираження емоцій, про які, ймовірно, йдеться у всьому цьому «емо»! Нам допоможуть друзі, місцеві диваки або męty, і ми сподіваємося на якомога більшу групу відвідувачів і загальне, сумне мистецтво!

Кричати будуть:

ДЖИЛЛІАН КАРТЕР (США, Орландо, Флорида)
«Спроба вклинити Джилліан Картер у типову музичну нішу просто не варта часу, який ви могли б витратити на прослуховування їхньої музики. Очевидними елементами, які звучать у піснях гурту, є хардкор, крик та нойз, що розносяться нескінченними хвилями ударних барабанів, ниючими рифами та спотвореними криками. Але потім уривок блек-метал тремоло чи самотньої гармоніки прорізає трек, одночасно відправивши слухача в петлю і звучить ідеально в середині цього твору. Гурт, безумовно, еклектичний, але має єдність звучання, яке об’єднує все».
Instagram: https://www.instagram.com/gilliancarterband/
Bandcamp: https://gilliancarter.bandcamp.com/
Youtube: https://youtu.be/W1VT4zDxOws

MĘTY (Wrocław)
Збурені, запорошені і закохані хопці, які подають свій фірмовий шум/емо/американу, як без молока, так і сорому – все для шанувальників того, де смидадрок, гріндркор, крик та математична повія.
https://www.facebook.com/emoamericana
https://instagram.com/mety_metliki

Gros Enfant Mort (Франція, Пуатьє)
Gros Enfant Mort — сольний проект барабанщика Johk 'a, Alexisa, після їх розпаду в 2019 році. Матеріал можна охарактеризувати як емоційно насичений тип скрімо, який поєднує пост-хардкор, панк, математичний рок і шуґейз. Французька лірика в основному зображує тривогу жити у світі, який багато в чому огидний, але все ж намагається з ним боротися. Gros Enfant Mort випустили міні альбом під власною назвою у 2019 році та новий повноцінний альбом взимку 2022 року. Під час живих виступів пісні виконують колишні учасники Johk і Low Relief.
Instagram: https://www.instagram.com/grosenfantmort/
Bandcamp: https://grosenfantmort.bandcamp.com/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s_8OMXbRiZY

МИСТЕЦТВО: З 14 до 17 ми зробимо сумний мурал, закликаємо до спільної творчості, візміть одяг, який може забруднитися! Також ми заохочуємо вас до власних ідей, якщо ви просто хочете створити щось сумне разом з нами або принести показати, пишіть! Ми з усім домовимось.

РОЗКЛАД:
14-17 Розпис муралу разом.
17-19 Відпочинок і бесіди у дворі
19:30 Męty
8:30 ВЕЧОРА ДЖИЛЛІАН КАРТЕР
21:30 Грос Енфант Морт

Як завжди, сумних сумно нагодуємо і напоїмо! Буде також тематичний стенд!

Ми пропонуємо внесок у розмірі 30 злотих (пам’ятайте, що ви можете заплатити більше або менше)
Низовий соціально-культурний центр Postój.
Вроцлав, вул. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Безпечний простір без алкоголю та наркотиків.

Skip to content